GeoKomplex.


Witaj!

Jeżeli znajdujesz się na tej stronie to z pewnością jesteś zainteresowana lub zainteresowany pozyskaniem dogodnej oferty na dostawę geosyntetyków lub gabionów, a możliwe, że potrzebna jest pomoc w realizacji zadania na budowie.

Mamy dla Was dobrą wiadomość, ponieważ dobrze trafiliście!

GeoKomplex to połączenie ponad 12 letniej wiedzy i doświadczenia w imporcie i dostawach geosyntetyków oraz niesamowietej wiedzy i ogromnego doświadczenia w zakresie róbót budowlanych.

Zmiany na rynku w ostatnich latach oraz potrzeba ze strony wielu naszych dotychczasowych klientów naturalnie spowodowały powstanie firmy GeoKomplex Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez pocztę email.

Oferta.


Kompleksowa oferta

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą budów w zakresie dostarczania materiałów geosyntetycznych oraz gabionów. Na podstawie przesłanych przez Państwa zapytań dobieramy odpowiednie materiały, tak, aby nie budziły wątpliwości przy zatwierdzaniu przez Inspektorów na budowie.

Wysyłacie do nas zapytanie ofertowe, a my zajmujemy się resztą. Doborem, zamianą, wyceną oraz realizacją zamówienia z dostawą pod wskazany adres.

Jednak to nie wszystko!

W naszych szeregach są doświadczeni instalatorzy, dlatego podejmujemy się również wbudowania geosytnetków. Już nie potrzebujecie kupować materiałów z jednego źródła, aby powierzać je do montażu innej firmie. Możemy zrobić to dla Was!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu. Wszystkie potrzebne dane znajdziecie na dole tej strony lub odnośniku po lewej stronie.

×

Materiały.


Geowłókniny
Geowłókniny - Geowłókniny przeznaczone są do stosowania w budownictwie ziemnym i komunikacyjnym do :<br><br>

<li>separacji i wzmacniania słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji;<br><br>

<li>wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw; podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zakresu wymiany gruntów i zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni;<br><br>

<li>wykonywania warstw odcinających i rozdzielających miedzy gruntem drobnoziarnistym ( ilastym, pylastym lub gliniastym ) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni;<br><br>

<li>budowy wzmocnionych skarp i nasypów oraz warstwy podkładowe pod geosiatki lub georuszty;<br><br>

<li>osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym;<br><br>

<li>wykonania drenów odwadniających poziomych i pionowych;<br><br>

<li>ochrony geomembran uszczelniających przed uszkodzeniami mechanicznymi.<br>
Geotkaniny
Geotkaniny<br><br>
Geotkaniny przeznaczone są do wykorzystania w budownictwie komunikacyjnym do :

<li>wzmacniania słabonośnego podłoża nasypów celem przyspieszenia jego konsolidacji oraz zapewnienia wymaganej stateczności,

<li>ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg,

<li>osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamulaniem gruntem drobnoziarnistym,

<li>wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy podatnej, celem zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni,

<li>budowy wzmocnionych nasypów i konstrukcji oporowych,

<li>stabilizacji osuwisk,

<li>budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych,

<li>wzmacniania poboczy dróg i skarp,

<li>wykonywania warstw separacyjnych między gruntem drobnoziarnistym a piaskiem grubym, pospółką, żwirem, klińcem lub tłuczniem<br><br>

Powyższe wymienione cechy predystynują geotkaniny stosowania ich w budownictwie ziemnym, szczególnie do zbrojenia podłoży nawierzchni drogowych, kolejowych i lotniskowych, dróg gruntowych, stromych zboczy, skarp, ścian oporowych, wałów przeciwpowodziowych i dźwiękochłonnych a także do naprawy osuwisk oraz zabezpieczania skarp i zboczy przed erozją
Geosiatki
Geosiatki <br><br>
							Geosiatka utworzona jest z wiązek włókien tworzących oczka, przeplatanych w węzłach. Pokrywane w procesie technologicznym powłoką polimerową PCV.

1. GEOSIATKI do asfaltu

Zastosowanie:

Jako zbrojenie układu warstw bitumicznych w następujących przypadkach :
- spękania mają także charakter zmęczeniowy, projektowana konstrukcja wzmocnienia jest oszczędna;
- przykrycie szczelin podłużnych na poszerzeniach jezdni lub pomiędzy jezdnią a nowym poboczem.

Do napraw istniejących spękanych nawierzchni, gdzie występują termiczne spękania odbite od sztywnej podbudowy (chudy beton, stabilizacja cementem), lub samoistne spękania mrozowe :
- jako warstwa pośrednia, odprężająca, w układzie warstw bitumicznych.


2. GEOSIATKI do gruntu

Przeznaczone do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do :

wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych;

ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg;

budowy dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych;

wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy podatnej, w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni;

budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych;

stabilizacji osuwisk;

budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych;

wzmacniania poboczy dróg i skarp.
Maty biodegradowalne
Maty biodegradowalne<br><br>
							
Materiały biodegradowalne przeznaczone są do produkcji biomat i biowłóknin degradowalnych. <br>
Biomaty i biowłókniny biodegradowalne przeznaczone są do zadarniania i rekultywacji skarp oraz zboczy na : <br><br>

wysypiskach śmieci, odpadów i popiołów;

<li>hałd kopalnianych;

<li>akwenów wodnych;

<li>rowów melioracyjnych;

<li>wałów przeciwpowodziowych;

<li>poboczy dróg i autostrad;

<li>mostach, wiaduktach i liniach kolejowych.<br><br>

Stosowane do zabezpieczania przeciwerozyjnego skarp, umacniania i zadarniania powierzchni zielonych.
Geokraty
Geokraty<br><br>
							Geokraty przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do :<br>

<li>Wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych;

<li>Ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg;

<li>Budowy dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych;

<li>Wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy podatnej, w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni;

<li>Budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych;

<li>Stabilizacji osuwisk;

<li>Budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych;

<li>Wzmacniania poboczy dróg i skarp;

<li>Budowy wałów przeciwpowodziowych;

<li>Ochrony linii brzegowej;

<li>Podbudowy rurociągów i kanałów.
Geokompozyty
Geokompozyty<br><br>
							1. GEOKOMPOZYTY do asfaltu
Przeznaczone jako zbrojenie układu warstw bitumicznych w następujących przypadkach :<br>

<li>spękania mają także charakter zmęczeniowy, projektowana konstrukcja wzmocnienia jest oszczędna

<li>przykrycia szczelin podłużnych na poszerzeniach jezdni lub pomiędzy jezdnią a nowym poboczem
<li>Do napraw istniejących spękanych nawierzchni, gdzie występują termiczne spękania odbite od sztywnej podbudowy (chudy beton, stabilizacja cementem), lub samoistne spękania mrozowe :

<li>jako warstwa pośrednia, odprężająca, w układzie warstw bitumicznych.
Dzięki obecności geowłókniny pełniącej funkcję nośnika lepiszcza asfaltowego, kompozyt opóźnia występowanie na powierzchni renowacyjnej bitumicznej warstwy ścieralnej spękań odbitych od :

<li>poprzecznych, termicznych spękań sztywnej podbudowy;

<li>samoistnych spękań mrozowych istniejących warstw bitumicznych, wokół których istnieje koncentracja naprężeń;

<li>jako izolacja dolnych, spękanych warstw bitumicznych przed penetracją wody opadowej;

<li>zależnie od stanu podparcia krawędzi pęknięcia mogą być stosowane w naprawie powierzchniowej płytkiej lub głębokiej.

<li>W nowych, półsztywnych konstrukcjach nawierzchni bitumicznych, dla opóźnienia propagacji spękań odbitych od spękań skurczowych w sztywnej podbudowie.

<br>Kompozyty dzięki obecności geowłókniny pełniącej funkcję nośnika lepiszcza asfaltowego pozwalają na doskonałe połączenie geosiatki do podbudowy.


 

<p>2. GEOKOMPOZYTY do gruntu</p>

Geokompozyty przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do:<br>

<li>wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych;

<li>ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg;

<li>budowy dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych;

<li>wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy podatnej, w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni;

<li>budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych;

<li>stabilizacji osuwisk;

<li>budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych;

<li>wzmacniania poboczy dróg i skarp .
Geokompozyty drenażowe
Geokompozyty drenażowe
							<br><br>Przeznaczenie i zakres stosowania geomat drenażowych:<br><Br>

<li>pionowe i poziome odwadnianie podziemnych części budów i piwnic;

<li>jako ochrona pionowych i poziomych izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi przy ich zasypywaniu;

<li>pionowe odwodnienie nasypów ścian oporowych / eliminacja ciśnienia hydraulicznego;

<li>odprowadzenie przesiąkającej wody w różnych typach konstrukcji ziemnych;

<li>do drenażu gazowego pod geomembraną po przykryciu składowiska odpadów;

<li>odprowadzanie wody opadowej z nad konstrukcji uszczelniającej składowiska odpadów;

<li>odprowadzanie wody opadowej i odcieków ze składowiska odpadów;

<li>poziome odwadnianie płaskich dachów;

<li>zmniejszają czas potrzebny na filtracyjną konsolidację gruntu, poprzez wyparcie i odprowadzenie wody z porów gruntu;

<li>ograniczają wzrost zawodnienia gruntów w podstawie nasypu, spowodowany zmianą lokalnych warunków hydrogeologicznych, zmniejszając efekty spadku cech wytrzymałościowych gruntów rodzimych i nasypowych;

<li>zbieranie opadów atmosferycznych, wody gruntowej i innych cieczy oraz ich przenoszenie w płaszczyźnie maty drenażowej;

<li>do odwadniania dróg, poprzez stosowanie tzw. drenów francuskich;

<li>do budowy sączków prefabrykowanych z mat drenażowych lub sączków piaskowych z osłoną przeciw kolmatacyjną.
Ochrona herpetologiczna
Ochrona herpetologiczna
Geomembrany
Geomembrany<br><br>
							Geomembrany przeznaczone są do :

<li>wykonywania przesłon izolacyjnych oddzielających grunt od budowli;

<li>budowy składowisk odpadów;

<li>izolacji ścian oporowych, tuneli i przyczółków;

<li>rowów odwadniających wzdłuż dróg i kolei;

<li>jako trwałe wodoszczelne przegrody;

<li>budowy zbiorników wodnych, kanałów;

<li>jako izolacja przed wilgocią.
Maty bentonitowe
Maty bentonitowe <br><br>
							Maty bentonitowe jako warstwy uszczelniające stosuje się do budowy :<br><br>

<li>barier nieprzepuszczalnych dla płynów przy wykonywaniu tuneli i budowli podziemnych;

<li>ław i stóp fundamentowych;

<li>składowisk odpadów;

<li>wałów przeciwpowodziowych;

<li>zbiorników i zapór wodnych;

<li>kanałów;

<li>rowów wzdłuż dróg i kolei;

<li>powierzchni na których znajdują się magazyny z substancjami chemicznymi.
Maty antyerozyjne
Maty antyerozyjne<br><br>Geosiatki i geomaty przeciwerozyjne przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie do :<br><br>

<li>ochrony przeciw erozyjnej zboczy, skarp, obwałowań , stoków i nasypów, wałów przeciwpowodziowych i hałd;

<li>zabezpieczenia gruntów przed erozją deszczową, zwłaszcza wielkich budowli ziemnych lądowych i wodnych;

<li>podniesienia odporności na erozję pokrycia roślinnego na skarpach narażonych na działanie fali przypływowej lub na okresowe działanie wody wolno płynącej (wały przeciwpowodziowe, brzegi zbiorników wodnych, kanały);

<li>podwyższenia stabilności naprawianego zbocza;

<li>hamują spływ powierzchniowy wody i przeciwdziałają szkodliwemu ruchowi wody w glebie lub gruncie, z udziałem cząstek gleb lub ziaren gruntu;

<li>stabilizują czynną warstwę ( ukorzeniania rośli ) i polepszają warunki korzenienia się roślin.
Gabiony
Gabiony

Wykonawstwo.


Roboty ziemne

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem i odpowiednią wiedzą do wykonania usługi robót ziemnych.
Do naszych realizacji należą między innymi korytowanie rowów lub dróg dojazdowych. Tworzenie niewielkich skarp i nasypów, posadownienie przepustów w wykopach i ich obsypka.
Wykonujemy również mury oporowe z gruntu zbrojonego.

Montaż geosyntetyków

Wykonujemy prace związane z wbudowywaniem materiałów geosyntetycznych, a w tym między innymi:

 • materace
 • półmaterace
 • rowy szczelne z membrany oraz geokraty
 • drenaże liniowe
 • drogi dojazdowe i parkingi z geokraty
 • oraz wiele innych...
 • Gabiony

  Wielokrotnie podejmowaliśmy się zadań budowania murów oporowych w technologii gabionowej.

  I wiele więcej

  Podejmujemy się również zadań niestandardowych. Wyślij nam email z pytaniem lub zadzwoń, a my odpowiemy w jaki sposób podejmiemy się Twojego zadania!

  Realizacje.


  Wybrane realizacje

  A2 - Zbiorniki, folia

  Budowa A2

  Zbiorniki

  Wykonaliśmy zbiorniki szczelne na budowie Drogi Autostradowej A2.
  Zadanie polagało na posadownieniu geowłókniny ochronnej, następnie zgrzaniu foli PEHD oraz ponowym przykryciu ochronną wartstwą geowłókniny. Całość została przykryta odpowiednią warstwą kruszywa.

  Oświecim - Gabiony

  Oświęcim - Łazy

  Gabiony

  W miejscowości Oświęcim podjęliśmy się wykonania muru oporowego z gabionów.

  Mikołów - Gabiony

  Mikołów

  Gabiony

  Kolejna realizacja powierzonego nam zadania, polegającego na wzniesieniu muru oporowego w technologii gabionów przy dworcu PKP w Mikołowie, w województwie Śląskim.

  Niemodlin - Płotki dla żab

  Obwodnica Niemodlina

  Ochrona herpetologiczna

  Wykonaliśmy kilka kilometrów zabezpieczenia herpetologicznego wzdłuż obwodnicy miejscowości Niemodlin w województwie Opolskim. Zastosowane płotki dla żab i małych zwierząt są połączone z całą infrastrukturą przejść i przespustów dla zwierząt w celu ochrony ich życia i zdrowia. Pamiętajmy, iż nasz ekosystem jest bardzo ważny.

  Niemodlin - Płotki dla żab

  Rogów

  Gabiony

  Zabezpieczenie osuwającej się skarpy przy Kościele Katolickim w Rogowie. W przypadku tej inwestycji, możemy z dumą wyznać, iż klient poinformał nas o tym, że długo nie mógł znaleźć wykonawcy do tego zlecenia. Wtedy weszliśmy MY!

  Kontakt.


  • GeoKomplex Sp. z o.o.
  • 43-316 Bielsko-Biała
   Al. Armii Krajowej 220 lok.8
  • NIP: 547 22 23 193
  • +48 609 597 751
  • +48 609 013 014
  • +48 691 293 478
  • biuro@geokomplex.com.pl

  Realizacja: